Kentmanni tänav on valmis saamas

Rajame ajaloolise Kentmanni tänava viimasele vabale krundile moodsa kodutundega elamu kesklinna austajale.

Sinu naabriteks saavad vabariigiaegse peatänava väärikad pangahooned ning linnamelust privaatsesse hubasusse
naasmiseks tuleb teha vaid mõni samm.

Me hindame aega. Sinu uue kodu käe-jala ulatuses on teatrid, kinod, koolid, poed ja kohvikud. Logistikamurede lahendamise asemel võid rahuliku meelega investeerida iseenda heaollu ja elamustesse.

Meie maja on ruutsentimeetri täpsusega läbi mõelnud Arhitekt 11 meeskond. Hoolsal planeerimisel on arhitektid silmas pidanud kaasaegse inimese elustiili ja vajadusi.

Korterid on valgusküllased ning ruumi- ja energiatõhusad, mitmed neist vaatega kahte suunda. Ühisruumid, panipaigad ja parkimiskohad on funktsionaalsed.

Oleme panustanud, et pakkuda sulle sobivaimat kodu südalinnas.

Privaatsusteade

Käesolevaga teavitame Teid, milliseid Teie isikuandmeid me kogume, töötleme ja säilitame, kui olete avaldanud soovi saada teavet meie poolt arendatava ja müüdava Kentmanni 28, Tallinn multifunktsionaalne korterelamu (edaspidi Kinnisvaraarendus) kohta.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Kentmanni Kinnisvara OÜ (registrikood 12752751, aadress Parda tn 6, 10151 Tallinn, kontakttelefon +372 601 3303, e-posti aadress info@k28.ee; edaspidi meie).

1.          Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme Teie isikuandmeid eesmärgiga anda Teile teavet, muuhulgas otseturunduse eesmärgil (st Teile edastatakse turundusliku iseloomuga teadaandeid), Kinnisvaraarenduse ja teiste meie toodete ja teenuste kohta, kui Te olete selleks ise soovi avaldanud või kolmas isik (nt maaklerfirma) eeldab, et Teil on selline soov. Samuti töötleme Teie andmeid Lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks ning võimalike Lepingutest tulenevate vaidluste lahendamiseks.

Kogume Teie isikuandmeid elektrooniliselt meie kodulehe kaudu vastava ankeedi täitmisel või automaatselt (vaadake selles osas meie küpsiste kasutamise põhimõtteid) ja Teie poolt muul viisil edastatuna (nt kontakteerudes meiega telefoni või e-posti teel või sotsiaalmeedia kanalite kaudu, meie kontoris, kliendipäevadel) või kui Teie isikuandmed edastab meile kolmas isik (nt maaklerfirma, notaribüroo).

Võime edastada Teie andmeid kasutamiseks volitatud töötlejatele (nt ehitusteenuse osutajad, finantseerimisteenuse osutajad, maaklerteenuse osutajad, turundusteenuse osutajad, e-posti teenuse osutajad, notarid, teised meie kontserni kinnisvaraettevõtted). Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes meie poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks või meie lepinguliste kohustuste (nt ehituse peatöövõtu leping, ehituse finantseerimise laenuleping) või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks tuleneb meie õigustatud huvist saada Teie kohta vajalikud andmed, mille abil ja kaudu on meil võimalik edastada Teile Kinnisvaraarenduse ja meie teiste toodete ja teenuste kohta teavet ja sõlmida Teiega Leping (Broneerimisleping ja/või Võlaõiguslik müügileping ja Asjaõiguslik müügileping)  Kinnisvaraarenduses korteriomandi soetamiseks.

2.          Töödeldavad isikuandmed

Kogume ja töötleme turundus- ja müügialase teabe edastamiseks Teie järgnevaid isikuandmeid:
       i.       ees- ja perekonnanimi või nimi;
       ii.      telefoninumber ja e-posti aadress;
       iii.     Teie poolt müügiinfo saamiseks edastatud sõnumi sisu;
       iv.     Teie eelistuste huvipakkuva korteriomandi osas (toalisus, suurus, korrus ja hind);
       v.      meiega Lepingu sõlmimisel isikukood, ja info perekonnaseisu kohta, või registrikood, aadress, andmed Teie poolt valitud siseviimistluse lahenduste osas ning olemasolul korral Teiega Lepingu sõlmimisel tehingut finantseeriv finantseerimisasutus.

Me ei kogu ega töötle Teie eriliigilisi (delikaatseid) isikuandmeid.

3.          Isikuandmete töötlemise kord ja turvalisus

Kogume ja töötleme isikuandmeid kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ning vastavalt andmete kogumise eesmärgile.

Tagame Teie isikuandmete töötlemisel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse.

Me ei kasuta Teie isikuandmeid automatiseeritud otsuste ega profiilianalüüsi tegemiseks.

4.          Isikuandmete säilitamine

Isikuandmete säilitamise eesmärk on pakkuda Teile vajalikku teavet huvipakkuva Kinnisvaraarenduse kohta.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub säilitamise eesmärgist, mistõttu säilitame Teie isikuandmeid seniks, kuni me neid oma kohustuste täitmiseks vajame, v.a juhul kui olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku, või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni. Muul juhul kustutatakse Teie isikuandmed, kui nende säilitamine ei ole selle eesmärgist tulenevalt enam vajalik või esimesel võimalusel kui Teie selleks soovi avaldate. Juhul, kui edastame Teie isikuandmed kolmandatele isikutele, määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.

5.          Isikuandmete edastamine

Me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a maaklerfirmale, kes tegeleb otseselt meie klientide nõustamisega seoses meie Kinnisvaraarenduse müügil ja a notaribüroole, kes tegeleb Võlaõigusliku ja Asjaõigusliku müügilepingu ettevalmistamise ning sõlmimise tõestamisega. Asjaõigusliku müügilepingu sõlmimise järel on meil õigus edastada Teie andmed Kinnisvaraarenduses haldus- ja hooldusteenuseid osutavatele ettevõttetele, et võimaldada neil Teile Teie korteriomandiga seoses teenuseid osutada. Avaldame Teie isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik eelpool nimetatud konkreetsete eesmärkide täitmiseks..

6.          Teie õigused

Teil on igal ajal õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega.

Teil on igal ajal õigus nõuda enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist ja kustutamist (v.a juhul kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest), töötlemise piiramist (nt õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel), andmete ülekandmist ning esitada kaebus järelevalveasutusele või hagi kohtusse.

7.          Kontakt ja kaebuste esitamine

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste korral või kui soovite andmeid meie volitatud töötlejate kohta või kui soovite rakendada enda õigusi palume võtta meiega ühendust ülal esitatud kontaktidel. Vastame Teie esitatud päringutele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul. Juhul, kui Teil on kaebuse seoses Teie isikuandmete töötlemisega, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, kontakttelefon +372 627 4135, e-posti aadress info@aki.ee).

Meile oma andmeid edastades, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Jätame endale vajadusel õiguse Privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Sellisel juhul teavitame Teid e-posti teel mõistliku ajavaruga ette enne muudatuste jõustumist.

Teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

 

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

1.          Küpsiste kasutamine

Kasutajate (edaspidi ka Teie) paremaks teenindamiseks kasutab Kentmanni Kinnisvara OÜ (registrikood 12752751, aadress Parda tn 6, 10151 Tallinn, e-posti aadress info@k28.ee; edaspidi meie) koduleht Kasutaja veebilehitseja poolt kasutatavasse seadmesse salvestatavaid küpsiseid (ingl cookie).

Küpsiste kasutamise eesmärk on hinnata ja jälgida meie kodulehe kasutatavust, eesmärgiga parendada kodulehe kasutusmugavust ja sisu tulenevalt Kasutajate eelistustest.

2.          Mis on küpsis?

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja seadmesse kodulehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel www.aki.ee/et/kupsised.

Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, eri alamlehtede populaarsust ning muid kodulehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parendamise eesmärgil.

3.          Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

Oma põhiolemuselt jagunevad küpsised kaheks: ajutised ehk seansiküpsised ja püsiküpsised. Ajutised küpsised kustutab seade pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised salvestuvad Kasutaja seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist.

Küpsiste kuuluvuse järgi jagatakse küpsised: autori ehk esimese osapoole küpsised ja kolmandate osapoolte küpsised. Autori küpsiste abil salvestame teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui Te peaksite meie kodulehte uuesti külastama. Kolmandad osapooled on isikud keda me kasutame oma teenuste osutamisel (nt Google, Facebook jt) ja nende küpsiste abil kogutakse nt teavet kodulehe statistika ja reklaamide osas, sh ei oma me kontrolli kolmandate osapoolte poolt kasutatavate küpsiste üle, mis toimub lähtuvalt kolmandate poolte endi küpsiste kasutamise poliitikatest.

Spetsiifiliselt jagatakse küpsised veel: tehnilised küpsised, analüütilised küpsised, autentimise küpsised, reklaamiküpsised, multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised.

4.          Küpsistest keeldumine või kasutamise piiramine

Kasutajal on õigus keelduda või piirata küpsiste salvestamisest oma seadmesse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma seadme veebilehitseja seadeid, sh peab arvestama, et eri veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon veebilehitseja häälestamise ja turvaseadete osas on kuvatud Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel www.aki.ee/et/kupsised.

Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik kodulehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Küpsistega seonduvate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust ülal esitatud kontaktidel.

Jätkates meie kodulehe kasutamist, loeme, et oled andnud meile nõusoleku küpsiste kasutamiseks., olete tutvunud meie küpsiste kasutamise põhimõtete ja nendega nõustunud. Jätame endale vajadusel õiguse küpsiste kasutamise põhimõtteid ühepoolselt muuta. Meie kodulehte kasutades kontrolli käesoleva lehekülje sisu, tutvumaks Küpsiste kasutamise põhimõtete uuenduste ja muudatustega.

Käesolev veebileht kasutab küpsiseid eesmärgiga tagada selle mugavam ja isikupärasem kasutamine. Kui jätkate meie kodulehel kasutamist või vajutate ikooni „NÕUSTUN“, loeme, et olete nõustunud küpsiste kasutamisega. Täpsema informatsiooni saamiseks kodulehel kasutatavate küpsiste kohta, tutvuge meie küpsiste kasutamise põhimõtetega.

Kentmanni28